Fundacja Błękitne Okna dla dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera od 2018 roku posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP). Ze statusem tym związane są szczególne uprawnienia, ale też i obowiązki takich organizacji.Status OPP oznacza stan prawny organizacji (fundacji) która: spełnia wszystkie wymogi ustawy, aby zostać organizacją pożytku publicznego oraz uzyskała potwierdzenie tego faktu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).
Sąd sprawdza, czy zostały spełnione wszystkie warunki stawiane przez ustawę, aby organizacja mogła uzyskać status OPP. Potwierdzeniem nabycia statusu OPP jest odpowiedni wpis do KRS.

OBOWIĄZKI OPP

Organizacja pożytku publicznego ma obowiązek sporządzenia i ogłoszenia sprawozdania z działalności. Roczne sprawozdanie z działalności organizacji składa się ze sprawozdania merytorycznego i ze sprawozdania finansowego.

Oprócz tego organizacje pożytku publicznego podlegają specjalnemu nadzorowi właściwego ministra. Zgodnie z art. 28 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nad działalnością organizacji pożytku publicznego w zakresie korzystania z uprawnień wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego nadzór sprawuje minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego (obecnie – Minister Pracy i Polityki Społecznej).

PRZYWILEJE OPP

  • użytkowanie nieruchomości na preferencyjnych warunkach
  • prawo do otrzymywania 1-proc. podatku dochodowego od osób fizycznych
  • zwolnienie od: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, opłat od czynności cywilnoprawnych (np. umów), opłat skarbowych i sądowych w odniesieniu do prowadzonej działalności pożytku publicznego
  • możliwość nieodpłatnego informowania o prowadzonej działalności poprzez jednostki publicznej radiofonii i telewizji
  • korzystanie z pracy poborowych skierowanych do odbycia służby zastępczej

PRZEKAŻ FUNDACJI SWÓJ 1,5% PODATKU