Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwojowym, które ingeruje od wewnątrz w całą osobowość człowieka.  Oznacza to , że nieprawidłowości widoczne są w rozwoju mowy , komunikacji, kompetencjach społecznych, rozwoju emocjonalnym, poznawczym i ruchowym. Pierwsze objawy widoczne są nawet w okresie niemowlęcym a pełen obraz zaburzenia widoczny jest często przed ukończeniem 3-ego roku życia. Zaburzenie to , wbrew obiegowej opinii nie występuje wyłącznie w okresie dzieciństwa , choć wtedy najczęściej jest diagnozowane. Wcześnie podjęta terapia skupiająca się na kształtowaniu umiejętności dziecka ,których rozwój nie przebiega prawidłowo umożliwia oraz ułatwia integrację dziecka w grupie rówieśniczej oraz funkcjonowanie w codziennym jego życiu.

Rodzicu, jeśli niepokoi Cię, że rozwój Twojego dziecka nie przebiega prawidłowo (w szczególności dziecko nie dąży do kontaktu z najbliższymi, nie rozwija mowy, bawi się samo), to:

 • Skontaktuj się z lekarzem pierwszego kontaktu lub skorzystaj z konsultacji psychologa
 • Zgłoś się do poradni psychologiczno-pedagogicznej celem przeprowadzenia diagnozy. W każdym przypadku prosimy o kontakt – skierujemy Państwa do placówki, która pomoże uzyskać diagnozę i orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W razie potrzeby służymy radą i pomocą.
 • Jeżeli otrzymasz diagnozę o całościowym zaburzeniu rozwoju (spektrum autyzmu) – autyzm, autyzm atypowy, Zespół Aspergera, zgłoś się do publicznej poradni pedagogiczno-psychologicznej, która dokonuje poszerzonej diagnozy i prowadzi orzekanie o formach pomocy dla dzieci z autyzmem.
 • Zespoły orzekające powoływane przez dyrektorów Poradni wydają orzeczenia:
  1. o potrzebie kształcenia specjalnego w placówkach (przedszkolach i szkołach integracyjnych, specjalnych i ogólnodostępnych),
  2. o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania o dzieci i młodzieży,
  3. o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
  4. o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
 • Po diagnozie i uzyskaniu orzeczenia o autyzmie lub zespole Aspergera zapraszamy do naszej placówki terapeutycznej

Formularz zgłoszeniowy pobierz