Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – zwanym dalej RODO – ustala się niniejszą klauzulę: 

Fundacja Błękitne Okna dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, ul. Diamentowa 11a, 10-698 Olsztyn

Inspektor danych: Fundacja Błękitne Okna dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera: e-mail: fundacjablekitneokna@gmail.com

Celem przetwarzania danych jest: realizacja zadań związanych z prowadzeniem (funkcjonowaniem) fundacji a w szczególności prowadzenia działań statutowych oraz Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Błękitne Okna.

Podstawą przetwarzania jest:

art. 6 ust. 1 lit. c RODO – jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego,

oraz w szczególności: USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późn.zm.

Okres przechowywania danych 

Zebrane dane będą przechowywane do chwili realizacji zadania zgodnie z celem i podstawą przetwarzania, określonym w pkt. III, na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14 poz.67).

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Podanie przez Panią/Pana danych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji usługi/zadania.

W przypadku umowy podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne w celu jej zawarcia.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych: